Op 20 januari 2018 begonnen de eerste luchtaanvallen op de Noord-Syrische, Koerdische plaats Afrin onder de militaire Turkse operatie: Operatie Olijftak. Deze luchtaanvallen zijn tot op de dag van vandaag nog actueel en er vallen dagelijks tientallen burgerslachtoffers. Turkije gebruikt of misbruikt het VN-Handvest onder de noemer ‘zelfverdediging’ terwijl deskundigen in internationaal recht vraagtekens plaatsen bij de rechtvaardiging van Turkije met Operatie Olijftak. In hoeverre is het Turkse optreden gerechtvaardigd? Moet de internationale gemeenschap ingrijpen en de Koerden in Afrin, die eerder nog ISIS bevochten, te hulp schieten?

De aanval in Afrin volgt in de visie van de Turkse Staat op de binnenlandse Koerdische kwestie. De Koerden zien tussen de situatie in Turkije en in Afrin ook een verband: namelijk de wens van Turkije om de Koerdische bevolking te onderdrukken binnen en buiten de landsgrenzen. Vanaf 2015 vinden er in Turkije grootschalige militaire operaties plaats waardoor ongeveer een half miljoen Koerden ontheemd zijn geraakt en Koerdische stadskernen in Turkije zijn vernietigd. Turkije rechtvaardigt deze operatie met een beroep op de aanwezigheid van de PKK in de steden. De binnenlandse oorlog in Turkije verloopt veelal in stilte en ook naar aanleiding van Operatie Olijftak werd geen actie ondernomen. Hoe ziet de toekomst van de Koerden in Syrië en Turkije eruit?

Op 18 juni 2018 wordt hierover gesproken in de Balie in Amsterdam. Sprekers zijn o.a. Sinan Önal, HDP Duitsland vertegenwoordiger, Nursel Aydogan, HDP parlementariër voor Diyarbakir en was ten tijde van de vernietiging van de stad in Sur,  Marcel Brus, hoogleraar internationaal publiekrecht, Joël Voordewind, Tweede Kamerlid ChristenUnie en Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid SP.

Opening fototentoonstelling ‘De vernietiging van Sur’
De eeuwenoude – en deels door Unesco als cultureel erfgoed bestemde stadskern – van Diyarbakir is vernietigd. Sur is het hart van de Koerdische gemeenschap in Turkije. Fotograaf Piet den Blanken trok naar Sur en bracht de gevolgen van deze verborgen oorlog in beeld. De fototentoonstelling ‘De vernietiging van Sur’ wordt tijdens het debat geopend en zal van 19 juni tot en met 26 juni te zien zijn op de bovenfoyer van De Balie. Het beeld bij dit programma is eveneens van Piet den Blanken.

Dit programma is een samenwerking van Kurds & Friends en De Balie
Moderator: Bahram Sadeghi
Voertaal: Engels

Tickets: De Balie


Debate: From Afrin to Sur: legitimate self-defence or illegal war?

On January 20th 2018, the first air raids on the Northern-Syrian Kurdish town of Afrin began under the Turkish military operation: Operation Olive Branch. These air attacks are still happening on a daily basis and have since caused dozens of civilian casualties. Turkey is using or abusing the UN-Charter by calling it self-defence, while experts in international law question Turkey’s justification for Operation Olive Branch. To what extent is Turkish action justified? Should the international community intervene and help the Kurds in Afrin, who previously fought against ISIS?

In the Turkish state’s view, the attack in Afrin is another chapter in the internal Kurdish issue. The Kurds see a link between the situation in Turkey and in Afrin: Turkey’s desire to oppress the Kurdish population inside and outside its borders. Large-scale military operations have been taking place in Turkey from 2015, resulting in the displacement of around half a million Kurds and the destruction of Kurdish cities in Turkey. Turkey justifies this operation by referring to the presence of the PKK in the cities. The internal war in Turkey continues mainly in silence with Afrin being a clear example of this fact, since no action has been taken since the air raids and its developments. What is the future of the Kurds in Syria and Turkey?

This evening we will talk with Sinan Önal, HDP Germany representative, Nursel Aydogan, HDP parliamentarian for Diyarbakir and eyewitness of the destruction of Sur, Marcel Brus,  professor of public international law, Joël Voordewind, parliamentarian for the ChristianUnion and Sadet Karabulut, parliamentarian for the Socialist Party.

Photo exhibition ‘The destruction of Sur’
The centuries-old centre of Diyarbakir, which was partly safeguarded by UNESCO as a Cultural Heritage Site, has been destroyed. Sur is the heart of the Kurdish community in Turkey. Photographer Piet den Blanken travelled to Sur and portrayed the consequences of this hidden war. The photo exhibition ‘The destruction of Sur’ will be opened during the debate and can be visited at the Bovenfoyer of De Balie from 19 June to 26 June 2018.

Moderator: Bahram Sadeghi
Language: English

Tickets: De Balie

Deel op Facebook of Twitter