Page 2 of 19

Figen Yüksekdağ bedankt Nederlandse Tweede Kamerleden voor hun steun

Figen Yüksekdağ, co-voorzitter van de Democratische Partij van de Volkeren (HDP)die sinds haar arrestatie van 4 november 2016 in de gevangenis zit heeft haar Nederlandse collega parlementariërs bedankt voor hun solidariteitsbrief. Deze brief werd op 14 september door Tweede Kamerleden Sadet Karabulut, Bram van Ojik, Han ten Broeke, Kirsten van den Hul, Raymond de Roon, Joel Voordewind, Raymond Knops, Marianne Thieme, Sjoerd Sjoerdsma en Kees van der Staaij verstuurd (zie solidariteitsbrief).

De brief van Figen Yüksekdağ is hieronder in het Turks en Engels te lezen:

Yeni-belge-2017-10-26-21.21
Letter-of-Figen-Yüksekdağ-to-Dutch-MPs

 

Kamerleden sturen solidariteitsbrief aan Figen Yüksekdağ

Tweede Kamerleden hebben afgelopen donderdag een solidariteitsbrief aan Figen Yüksekdağ gestuurd. Op 4 november 2016 werd Yuksekdag samen met elf andere parlementsleden voor de HDP gearresteerd en gevangen gezet.  Ze zit nog altijd vast. Vandaag moet ze weer voorkomen.

20170912 Brief Figen Yuksekdag

 

Kamervragen over martelingen in Turkije

Op 8 september heeft Sadet Karabulut (SP) schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Buitenlandse Zaken  over martelingen in Turkije:

Vraag 1
Kent u het bericht «Villagers tortured under custody in Kurdish province: report» en bent u bekend met het rapport «Mass torture and ill-treatment in Turkey» ?

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat de Turkse autoriteiten zich vorige maand schuldig hebben gemaakt aan marteling van gevangenen in Sapatan, in het zuidoosten van Turkije? Zo nee, wat zijn dan de feiten?

Vraag 3
Herkent u zich in het in het rapport geschetste beeld dat marteling in Turkije sinds de mislukte coup een systematisch karakter heeft gekregen en dat daders steevast vrijuit gaan vanwege een cultuur van straffeloosheid? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Welke mogelijkheden ziet u voor Nederland en de Europese Unie om de druk richting Turkije op te voeren opdat het land deze wrede mensenrechtenschendingen staakt?

Vraag 5
Bent u bereid er bij de Turkse autoriteiten op aan te dringen dat onafhankelijk onderzoek naar marteling in het land mogelijk wordt, dat bevindingen kunnen worden gepubliceerd en dat mensenrechtenorganisaties toegang krijgen tot detentiecentra waar marteling plaatsvindt? Kunt u uw antwoord toelichten?

 

Bron: www.tweedekamer.nl

Wij publiceren een update zodra de minister de vragen heeft beantwoord.

 

Damage assessment report – Sur district, Diyarbakir

Meer dan een jaar na het officiële einde van de staatsoperaties in het Sur district van Diyarbakir, gaat de vernietiging van leefgebied en cultureel erfgoed nog altijd door, zo blijkt uit het schaderapport van Nevin Soyukaya, archeoloog en voormalig hoofd van de afdeling cultureel erfgoed van de gemeente Diyarbakir.

Het rapport laat zien hoe het specifieke karakter van het Sur district, de oude stad binnen de stadsmuren van Diyarbakir, onherstelbare schade wordt toegebracht als gevolg van de militaire operaties in 2015 en 2016 en de daarop volgende en nog altijd voortdurende systematische sloop en vernietiging. Tijdens de militaire operaties is zwaar geschut ingezet en zijn tienduizenden inwoners gedwongen vertrokken. Na het einde van de staatsoperaties heeft de Turkse regering besloten tot de onteigening van 6292 van de 7714 parcelen in het Sur district. Honderden gebouwen zijn van de aardbodem verdwenen, de wegen zijn verbreed, wijken zijn uitgewist, pleinen zijn gemaakt en scholen zijn in politieposten of militaire posten omgezet. De verbrede straten verbinden nu deze militaire posten zodat tanks en andere militaire voertuigen door de stad kunnen. In zeker 5 van de 15 buurten, voornamelijk in het oostelijke gedeelte, zijn huizen en monumenten volledig uitgewist en is het onwaarschijnlijk dat inwoners nog terug kunnen keren.

Het Urban Conservation Plan uit 2012, een belangrijk document voor de UNESCO aanvraag, is door de regering eind 2016 aangepast om het ‘urban renewal‘ project te kunnen uitvoeren. In 2012 had de regering dit reeds voor ogen, maar het was onverenigbaar met het Urban Conservation Plan en stuitte op grote weerstand. Het Urban Conservation Plan uit 2012 was met inspraak van alle stakeholders tot stand gekomen en richtte zich op het behoud van het specifieke karakter van de oude stad voor de inwoners en de instandhouding van eeuwenoude gebouwen en stratenpatronen. De nieuwe plannen van de regering daarentegen zeggen zich te richten op veiligheid, maar brengen vooral enorme schade toe aan het unieke karakter van de oude stad en houden geen rekening met de getroffen inwoners.

 

Volledige rapport: Damage Assessment Report – Conflict Period and following Demolition of the Old city (SURİÇİ) of DIYARBAKIR

Amnesty International publiceerde in 2016 ook al een zeer verontrustend rapport over de wederopbouwplannen van de regering en de voortdurende schendingen van de rechten van de inwoners van Diyarbakir: “Displaced and dispossessed: Sur residents’ right to return home”

 

 

 

Een jaar na de mislukte staatsgreep in Turkije

Zaterdag 15 juli is het één jaar geleden dat in Turkije een poging tot staatsgreep werd gedaan door een deel van de Turkse krijgsmacht. De regering Erdoğan wist de staatsgreep met moeite af te slaan en heeft in de afgelopen twaalf maanden een politieke zuivering uitgevoerd in het Turkse staatsapparaat en in de hele Turkse maatschappij. Aan de vooravond van de eerste verjaardag van de staatsgreep en de contramaatregelen heeft Kurds & Friends Tweede Kamerleden op de hoogte gebracht van een aantal actuele relevante zaken.

Kurds & Friends is eind 2015 opgericht vanwege de toen verslechterende mensenrechtensituatie in Turkije, die zich onder meer uitte in oorlogsvoering in de Koerdische steden van zuidoost-Turkije, waarbij fors geweld werd gepleegd door het Turkse leger. We brachten vorig jaar een bezoek aan de stadswijk Sur in Diyarbakir, waar de repressie door de Turkse strijdkrachten nog altijd voortduurt.[ Zie “Ontvolkingspolitiek in Sur – Onderzoeksmissie Kurds & Friends 6-9 mei” en recent “Amnesty Issues Urgent Action: Hundreds at Imminent Risk of Forced Eviction”]. Sinds 23 mei 2017 zijn de water- elektriciteitsvoorzieningen in Sur afgesloten in een poging de bewoners die zich niet willen laten verjagen alsnog te dwingen te gaan.

Zondag 9 juli sloot CHP-leider Kilicdaroglu een indrukwekkende mars van Ankara naar Istanboel af, als protest tegen de gevangenisstraf van 25 jaar voor CHP-parlementariër Enis Berberoglu. De mars voor Gerechtigheid (“Adalet”-mars) is nu de aanleiding voor het broodnodige samenbrengen van de politieke oppositie in Turkije. De gevangenisstraf van parlementslid Berberoglu staat niet op zichzelf. De druk om de HDP (Halklarin Demokratik Partisi, Democratische Partij van de Volkeren) is onverminderd hoog. Op dit moment zitten elf leden van de in november 2015 gekozen HDP-fractie van het Turkse parlement gevangen. Een groot aantal Kamerleden van de vaste commissie Buitenlandse Zaken deed mee aan een foto-actie voor hen op Het Plein in Den Haag.  Afgelopen week is plaatsvervangend fractievoorzitter Ahmet Yildirim veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor ‘belediging van de president”. Bovendien mag hij geen politieke activiteiten meer ontplooien. De veroordeling bij de rechtbank van de stad Muş werd mogelijk nadat de parlementaire immuniteit van Yildirim was opgeheven.

We herhalen onze constatering dat de Nederlandse regering zich zou moeten inzetten om een einde te maken aan de repressie van de Koerdische bevolking in Turkije en vóór de politieke vertegenwoordigers in de HDP. We rekenen op blijvende steun voor de politieke volksvertegenwoordigers. De directe en indirecte militaire samenwerking met Turkije zou in dit licht heroverwogen moeten worden, in het bijzonder het faciliteren van geweld tegen burgers. Voorkomen moet worden dat Nederland meewerkt aan Turkse acties die Koerden tot doelwit maken en het land verder destabiliseren.

Kurds & Friends heeft de Tweede Kamerleden van de vaste commissie Buitenlandse Zaken laten weten dat het meest actueel en urgent is dat zij duidelijk laten horen dat het afsluiten van water en elektriciteit om een bevolking onder druk te zetten onacceptabel is, want in strijd met fundamentele mensenrechten. De Nederlandse overheid heeft immers net voor eigen land een internetconsultatie afgesloten om dit basale recht op drinkwater beter te waarborgen.

Kamervragen over Turkse luchtaanvallen in Syrië en Irak

Op 30 mei heeft minister Koenders de vragen van Sadet Karabulut (SP) over Turkse luchtaanvallen in Syrië en Irak beantwoord.

Vraag 1
Kent u het bericht ‘Turkse bommen in Irak en Syrië’?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Welk beeld heeft u van de recente Turkse luchtaanvallen op stellingen van Koerdische strijders in zowel Syrië als Irak? Hoeveel stellingen zijn gebombardeerd? Hoeveel doden zijn daarbij gevallen? Zijn er ook burgers omgekomen?

Antwoord
Open bronnen beweren dat meerdere stellingen van Koerdische strijders in noordoost-Syrië en noord-Irak zijn aangevallen. Daarbij zouden twee burgers en enkele tientallen strijders zijn gedood. Nederland beschikt niet over eigenstandige inlichtingen op basis waarvan deze berichten bevestigd of ontkracht kunnen worden.

Vraag 3
Deelt u de opvatting dat Islamitische Staat (IS) baat heeft bij het Turkse militaire optreden aangezien belangrijke tegenstanders van IS zijn aangevallen?

Antwoord
In de strijd tegen ISIS spelen Koerdische strijdkrachten een belangrijke rol. Hoewel het kabinet enerzijds geen eigenstandige informatie heeft waaruit blijkt dat ISIS baat heeft gehad bij deze Turkse aanvallen, kan daarom anderzijds niet worden uitgesloten dat ISIS profiteert van aanvallen op Koerdische strijdkrachten.

Vraag 4
Is het waar dat er geen volkenrechtelijk mandaat is op basis waarvan Turkije militaire operaties uit kan voeren in Syrië en Irak? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Bent u bereid om, in navolging van andere landen, waaronder de VS en Rusland, het Turkse militaire optreden in beide buurlanden te veroordelen en op te roepen tot terughoudendheid?

Vraag 6
Bent u bereid Turkije te verzoeken in de toekomst af te zien van het uitvoeren van luchtaanvallen op Koerdische strijders in beide buurlanden en het land op te roepen de militaire aanwezigheid in beide buurlanden te beëindigen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4, 5 en 6
Net als andere landen heeft Turkije het recht op zelfverdediging tegen gewapende aanvallen, dus ook als dergelijke aanvallen worden uitgevoerd door Koerdische strijders. Tegelijkertijd is het kabinet van mening dat Turkije met zijn militaire optreden in de regio de internationale inzet in de strijd tegen ISIS niet dient te bemoeilijken, conform het internationaal recht dient te handelen, en derhalve de beginselen van proportionaliteit in acht dient te nemen. Terughoudendheid van Turkije is daarom gepast.

Bron: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017D15215&did=2017D15215

Aanvullende vragen
Op 4 mei stelden de leden Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP), Ten Broeke (VVD) en De Roon (PVV) aanvullende vragen, welke inmiddels ook zijn beantwoord:

Vraag 1
Bent u op de hoogte van de Turkse aanvallen op Koerdische doelen in Noord-Syrië en Noord-Irak? [1]

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Hoe beoordeelt u deze aanvallen, gezien het feit dat de getroffen groeperingen deel uitmaken van de anti-ISIS-coalitie en nauw samenwerken met NAVO-bondgenoot Amerika?

Antwoord
Net als andere landen heeft Turkije het recht op zelfverdediging tegen gewapende aanvallen, dus ook als dergelijke aanvallen worden uitgevoerd door Koerdische strijders. Tegelijkertijd is het kabinet van mening dat Turkije met zijn militaire optreden in de regio de internationale inzet in de strijd tegen ISIS niet dient te bemoeilijken, conform het internationaal recht dient te handelen en derhalve de beginselen van proportionaliteit in acht dient te nemen. Terughoudendheid van Turkije is daarom gepast.

Vraag 3
Zijn er bewijzen voor de Turkse bewering dat het bij de aanvallen ging om PKK-strijders die wapens en explosieven naar Turkije wilden smokkelen?

Antwoord
Het kabinet beschikt niet over bewijzen die bovengenoemde Turkse bewering kunnen bevestigen of ontkrachten.

Vraag 4
Bent u ervan op de hoogte dat organisaties van de Syrische Christelijke minderheid en de Iraakse Yazidi’s sterk geprotesteerd hebben tegen deze bombardementen omdat zij mede-slachtoffer zijn van de Turkse bombarde-menten? [2] Welke informatie heeft u over slachtoffers onder deze groepen?

Antwoord
Open bronnen beweren dat meerdere stellingen in noordoost Syrië en noord Irak zijn aangevallen door Turkije. Daarbij zouden twee burgers en enkele tientallen Koerdische strijders en Yezidi’s zijn gedood. Nederland beschikt niet over eigenstandige inlichtingen op basis waarvan deze berichten bevestigd of ontkracht kunnen worden. Het kabinet heeft uit open bronnen kennisgenomen van het feit dat organisaties van de Syrische Christelijke minderheid en de Iraakse Yezidi’s hebben geprotesteerd tegen deze bombardementen.

Bron: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017D15216&did=2017D15216

 

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2019

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑