Page 3 of 19

Kamervragen over Turkse luchtaanvallen in Syrië en Irak

Op 30 mei heeft minister Koenders de vragen van Sadet Karabulut (SP) over Turkse luchtaanvallen in Syrië en Irak beantwoord.

Vraag 1
Kent u het bericht ‘Turkse bommen in Irak en Syrië’?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Welk beeld heeft u van de recente Turkse luchtaanvallen op stellingen van Koerdische strijders in zowel Syrië als Irak? Hoeveel stellingen zijn gebombardeerd? Hoeveel doden zijn daarbij gevallen? Zijn er ook burgers omgekomen?

Antwoord
Open bronnen beweren dat meerdere stellingen van Koerdische strijders in noordoost-Syrië en noord-Irak zijn aangevallen. Daarbij zouden twee burgers en enkele tientallen strijders zijn gedood. Nederland beschikt niet over eigenstandige inlichtingen op basis waarvan deze berichten bevestigd of ontkracht kunnen worden.

Vraag 3
Deelt u de opvatting dat Islamitische Staat (IS) baat heeft bij het Turkse militaire optreden aangezien belangrijke tegenstanders van IS zijn aangevallen?

Antwoord
In de strijd tegen ISIS spelen Koerdische strijdkrachten een belangrijke rol. Hoewel het kabinet enerzijds geen eigenstandige informatie heeft waaruit blijkt dat ISIS baat heeft gehad bij deze Turkse aanvallen, kan daarom anderzijds niet worden uitgesloten dat ISIS profiteert van aanvallen op Koerdische strijdkrachten.

Vraag 4
Is het waar dat er geen volkenrechtelijk mandaat is op basis waarvan Turkije militaire operaties uit kan voeren in Syrië en Irak? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Bent u bereid om, in navolging van andere landen, waaronder de VS en Rusland, het Turkse militaire optreden in beide buurlanden te veroordelen en op te roepen tot terughoudendheid?

Vraag 6
Bent u bereid Turkije te verzoeken in de toekomst af te zien van het uitvoeren van luchtaanvallen op Koerdische strijders in beide buurlanden en het land op te roepen de militaire aanwezigheid in beide buurlanden te beëindigen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4, 5 en 6
Net als andere landen heeft Turkije het recht op zelfverdediging tegen gewapende aanvallen, dus ook als dergelijke aanvallen worden uitgevoerd door Koerdische strijders. Tegelijkertijd is het kabinet van mening dat Turkije met zijn militaire optreden in de regio de internationale inzet in de strijd tegen ISIS niet dient te bemoeilijken, conform het internationaal recht dient te handelen, en derhalve de beginselen van proportionaliteit in acht dient te nemen. Terughoudendheid van Turkije is daarom gepast.

Bron: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017D15215&did=2017D15215

Aanvullende vragen
Op 4 mei stelden de leden Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP), Ten Broeke (VVD) en De Roon (PVV) aanvullende vragen, welke inmiddels ook zijn beantwoord:

Vraag 1
Bent u op de hoogte van de Turkse aanvallen op Koerdische doelen in Noord-Syrië en Noord-Irak? [1]

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Hoe beoordeelt u deze aanvallen, gezien het feit dat de getroffen groeperingen deel uitmaken van de anti-ISIS-coalitie en nauw samenwerken met NAVO-bondgenoot Amerika?

Antwoord
Net als andere landen heeft Turkije het recht op zelfverdediging tegen gewapende aanvallen, dus ook als dergelijke aanvallen worden uitgevoerd door Koerdische strijders. Tegelijkertijd is het kabinet van mening dat Turkije met zijn militaire optreden in de regio de internationale inzet in de strijd tegen ISIS niet dient te bemoeilijken, conform het internationaal recht dient te handelen en derhalve de beginselen van proportionaliteit in acht dient te nemen. Terughoudendheid van Turkije is daarom gepast.

Vraag 3
Zijn er bewijzen voor de Turkse bewering dat het bij de aanvallen ging om PKK-strijders die wapens en explosieven naar Turkije wilden smokkelen?

Antwoord
Het kabinet beschikt niet over bewijzen die bovengenoemde Turkse bewering kunnen bevestigen of ontkrachten.

Vraag 4
Bent u ervan op de hoogte dat organisaties van de Syrische Christelijke minderheid en de Iraakse Yazidi’s sterk geprotesteerd hebben tegen deze bombardementen omdat zij mede-slachtoffer zijn van de Turkse bombarde-menten? [2] Welke informatie heeft u over slachtoffers onder deze groepen?

Antwoord
Open bronnen beweren dat meerdere stellingen in noordoost Syrië en noord Irak zijn aangevallen door Turkije. Daarbij zouden twee burgers en enkele tientallen Koerdische strijders en Yezidi’s zijn gedood. Nederland beschikt niet over eigenstandige inlichtingen op basis waarvan deze berichten bevestigd of ontkracht kunnen worden. Het kabinet heeft uit open bronnen kennisgenomen van het feit dat organisaties van de Syrische Christelijke minderheid en de Iraakse Yezidi’s hebben geprotesteerd tegen deze bombardementen.

Bron: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017D15216&did=2017D15216

 

Schriftelijke conclusies mensenrechtencommissaris Raad van Europa over zuidoost Turkije ingediend bij EHRM

Op 5 mei 2017 heeft Nils Muižnieks, de commissaris voor de mensenrechten bij de Raad van Europa, zijn schriftelijke conclusies ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ze hebben betrekking op 34 zaken die verband houden met gebeurtenissen die sinds augustus 2015 hebben plaatsgevonden in het kader van militaire operaties en uitgaansverboden in Zuidoost-Turkije.

Op basis van twee bezoeken aan Turkije in april en september 2016 en voortdurende monitoring, geven de schriftelijke conclusies van de commissaris informatie over de algemene context van contraterrorisme operaties en uitgaansverboden en de impact daarvan op de lokale bevolking in zuidoostelijk Turkije. De observaties gaan ook dieper in op mensenrechtenimplicaties waarover grote zorgen bestaan, zoals  de bescherming van het recht op leven; het gebrek aan effectief onderzoek en het probleem van straffeloosheid; beperkingen van nabestaanden die hun overleden familieleden de laatste eer willen bewijzen; en onaanvaardbare inmenging in het werk van mensenrechtenactivisten.

Deze ‘Third party intervention’ door de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa is via deze link volledig na te lezen.

 

Raad van Europa stelt Turkije onder toezicht

De parlementaire assemblee van de Raad van Europa heeft op 25 april 2017 besloten om de mensenrechtensituatie in Turkije nauwkeurig te gaan monitoren.  De vorige keer dat de Raad van Europa dit besloot was 13 jaar geleden. Dit is de meest verregaande controlemaatregel die de Raad kan nemen bij voortdurende mensenrechtenschendingen.  Human Rights Watch juicht het besluit toe: “How could a European assembly of parliamentarians remain silent when the two leaders of Turkey’s opposition Peoples’ Democracy Party (HDP), 10 other members of parliament from the party, and hundreds of elected mayors and party officials from Turkey’s South East are among those jailed?”

Lees hier het volledige bericht van Human Rights Watch.

Erdogan’s agressie gaat de grens over

Nadat de Turkse president Erdogan op 16 april als winnaar van het dubieuze referendum over de invoering van een presidentieel systeem uit de bus is gekomen, is de onrust in Turkije flink toegenomen. Erdogan vreest de helft van zijn volk dat ondanks de repressie tegen potentiële nee-stemmers en het gesjoemel met niet-gestempelde stembiljetten bijna roet in het eten gooide en zich nu moedig blijft verzetten tegen de uitslag en de gevolgen daarvan. Oorlog is de beste afleiding moet hij gedacht hebben. In de week van 24 april liet Erdogan luchtaanvallen uitvoeren op Koerdische groepen in Sinjar (Iraaks Koerdistan) en Derik en Afrin (Rojava, Syrië). Daarbij werden tientallen strijders en burgers gedood. Het is de eerste keer dat Turkije zo direct en dodelijk de Koerdische YPG treft. YPG is de meest effectieve militaire bondgenoot van de anti-IS coalitie, die met hun grondtroepen een onmisbaar onderdeel vormen van de strijd tegen IS.

Alles wijst erop dat dat deze bombardementen de opmaat zijn tot een grotere oorlog van Turkije tegen alle in zijn ogen bedreigende Koerdische elementen. Naast de luchtaanvallen op militaire doelwitten van de YPG waren ook radiostations doelwit. Dat duidt erop dat Turkije probeert de communicatienetwerken plat te leggen om de plaatselijke Koerdische leiding te belemmeren berichten te verspreiden.

Volgens een recent rapport van Stop Wapenhandel heeft Nederland substantieel bijgedragen aan de ontwikkeling van de Turkse wapenindustrie en krijgsmacht. Het valt niet uit te sluiten dat bij de luchtaanvallen in Nederland geproduceerde gevechtsvliegtuigen zijn gebruikt. Nederland draagt daarmee bij aan de Turkse strijd tegen de Koerden, net als andere Europese landen en de Verenigde Staten. Een exportverbod op wapens naar Turkije is het minste dat de Nederlandse regering, en de lidstaten van de EU, nu moet afkondigen.

Erdogan zegt dat hij de Verenigde Staten, Rusland en Irak (president Barzani) ruim op tijd heeft ingelicht. Rusland heeft ‘zorg’ geuit. De Verenigde Staten zitten met de toestand in hun maag en hebben een veel te bescheiden veroordeling richting Turkije uitgesproken. Maar de NAVO en EU zwijgen vooralsnog. Het is een schande dat de Koerden zo in de steek gelaten worden, net nu ze bezig zijn aan hun opmars richting Raqqa om mede namens het Westen IS een finale slag toe te brengen. Deze Turkse acties helpen IS enorm op dit moment. De NAVO moet de positie van lidstaat Turkije grondig herzien.

Het is de hoogste tijd dat binnen de EU en andere internationale verbanden de Koerden erkend worden als reële kracht en openlijk deelgenoot gemaakt worden van onderhandelingen over de oorlog en de politieke toekomst van de landen waar zij wonen. Anders blijven zij het doelwit van Turkse acties die de regio verder destabiliseren.

Maar ook zonder eigen belang, zou het Westen zich eindelijk eens in moeten zetten voor de rechten van de grootste minderheid in het Midden Oosten, een volk dat nog altijd vertrapt wordt tussen de grote mogendheden en keer op keer speelbal is van internationale politieke spelletjes.

Debat en moties Tweede Kamer na referendum over de invoering van presidentieel systeem in Turkije

Afgelopen woensdag debatteerde de Tweede Kamer over het referendum in Turkije. Dit gebeurde tegelijkertijd met het debat over de informele Europese top van 29 april, die vooral in het teken zal staan van de Brexit. In dit bericht is uiteraard uitsluitend aandacht voor het debat naar aanleiding van het referendum en de brief van de regering die de Kamer over dit onderwerp ontving. Aan het eind van het debat werden verschillende moties ingediend, waarvan vier de volgende dag tijdens stemmingen zijn aangenomen.

Status van Turkije in Europa
De gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de status van Turkije als kandidaat-lidstaat van de EU (21501-20-1223, t.v.v. 21501-20-1205) werd aangenomen. Alleen DENK en PVV stemden tegen. In de motie wordt de regering verzocht er bij de Europese Commissie op aan te dringen op korte termijn het eerder aangekondigde herziene oordeel te presenteren over hoe de te verwachten grondwetswijzigingen en de praktische toepassing ervan zich verhouden tot de status van Turkije als kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. Daarnaast wordt de regering gevraagd te beoordelen hoe de grondwetswijzigingen in Turkije en de praktische toepassing ervan zich verhouden tot het lidmaatschap van de Raad van Europa.

Pre-accessiesteun opschorten
De motie-Van Rooijen over het in EU-verband bepleiten om pre-accessiesteun per direct op te schorten (21501-20, nr. 1217) werd ook aangenomen. PvdA en DENK stemden tegen de motie, de overige fracties stemden voor. Over het opschorten van de pre-accessiesteun zijn de Kamer en de regering het volgens minister Koenders van Buitenlandse Zaken overigens al geruime tijd eens, maar is er nauwelijks draagvlak voor in Europa. “Ik ga het opnieuw proberen”, zei de minister woensdagavond, “maar de Kamer moet zich wel realiseren dat niet iedereen altijd dezelfde visie heeft als Nederland.”

Financiering mensenrechten ngo’s
In de de aangenomen motie-Van Ojik/Van den Hul wordt de regering wel verzocht om zich ervoor in te zetten dat bij het eventuele stopzetten van de pre-accessiesteun de financiering van ngo’s voor mensenrechten ten minste op peil blijft (21501-20, nr. 1207). De aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, het CDA en de ChristenUnie stemden voor, de overige fracties tegen.

Juridisch kader politieke activiteiten in Nederland
De aangenomen motie-Voordewind (21501-20, nr. 1209) verzoekt de regering, het juridische kader voor het reguleren van politieke activiteiten van vreemdelingen en vertegenwoordigers van buitenlandse mogendheden in Nederland in kaart te (laten) brengen en te onderzoeken of nieuwe objectieve criteria voor die regulering mogelijk zijn. Alleen VVD, PvdA en DENK stemden tegen.

MP4MP: Dutch MPs campaign for their colleagues in Turkey

Dutch MPs of nine political parties raised their voice today against the detention of their counterparts in Turkey. The MPs from the Socialist Party (SP), Green Left, Christen Democrats (CDA), Party for the Animals, Party for the Freedom (PVV), 50Plus, Christian Union, Labour Party (PvdA) and Reformed Party (SGP) carried portraits of thirteen detained HDP MPs and demanded their release.

Solidarity from left to right
“It happens rarely that we work together on the same cause from left to right in Parliament,” said Emile Roemer, chairman of the SP, with the portrait of HDP co-chair Selahattin Demirtaş clamped firmly in his hands. “But today is about the fundament of democracy. Parliamentarians do not belong in prison. They need to do their jobs and to express their opinion. Then you are talking about a real democracy. It is very good that we go here en bloc together in the picture because there is a lot at stake.” Kirsten van den Hul, MP for the Labour Party, shared the necessity to show solidarity. “I think it’s very important we stand here as wide from left to right. I have often talked with political prisoners years after their release and they told me how important these signs of solidarity have been for them.” Joël Voordewind, MP of the Christian Union, welcomed the fact that many parties were present at the campaign also. “Although it is sad that we have to stand together here, it is good that we unite forces here in Parliament to show solidarity with those people who can not open their mouths. I hope that this action contributes to the pressure on Turkey to give back these people the right to assemble, the right to a political opinion and the right to freedom of expression. ”

Collision course
Van den Hul further said that it is important that the Dutch Parliament watches Turkey closely, “since Turkey seems to be on collision course”. CDA MP Raymond Knops endorsed that democracy in Turkey is under severe pressure: “I have spoken with HDP deputies and have seen how serious the situation is and how it goes against all rights parliamentarians should have.”

Freedom of speech
Marianne Thieme, leader of the Party for the Animals, stressed that MPs have a role beyond the borders: “We hereby give a very clear signal to all those brave people in other countries that they should continue to fight for their right to freedom of expression and we will defend them always. Especially in countries where democracy is at stake, as is now the case in Turkey.” PVV MP Raymond de Roon agreed that the freedom of expression must fully remain intact: “This certainly applies to the parliamentarians in Turkey”. For the same reason, SGP party leader Kees van der Staaij was present at the action: “I think we’re here today to defend these parliamentarians together, not because we all support their beliefs but because of the fact that they should not be silenced. On the contrary, they should be encouraged and enabled to speak out, because that is exactly their job.”

Release
Normally MPs listen to demonstrators on the square before Parliament in The Hague. However, today it were MPs themselves who demonstrated for the release of the HDP MPs. “When parliamentarians are no longer protected in exercising their rights, which are given to them by their own people, their voters, we are really crossing a bridge we should never cross”, said MP Martin van Rooijen (50Plus). “We must do everything we can to enable these people to resume their duties in freedom.”

 

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2019

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑